Nowa instrukcja HALiZ

Druhny, Druhowie,
Główna Kwatera przyjęła nową instrukcję HALiZ, w której zostały naniesione m.in. zmiany zgłaszane przez chorągwie oraz wnioski z pilotażu Chorągwi Stołecznej ZHP. Zachęcamy do zapoznania się z uaktualnioną instrukcja.

Główne zmiany w instrukcji to:

 • naniesienie do wszystkich załączników odpowiednich klauzul informacyjnych wymaganych przepisami RODO,
 • usunięcie książki komendanta – podczas zbiórki pełnomocników HALiZ zadecydowaliśmy, że tę rolę pełni dziennik wychowawcy, a listę uczestników i protokoły kontroli formy HALiZ znaczna część organizatorów przechowuje odrębnie (poza książką komendanta),
 • uregulowanie kwestii kwaterek (p. 1.17 i 7a),
 • dodanie zapisów podkreślających, że komendant formy HALiZ odpowiedzialny jest za rozliczenie zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym,
 • przesunięcie regulaminów obowiązujących podczas HALiZ do warunków uczestnictwa (wcześniej funkcjonowały jako odrębny dokument),
 • dodanie zapisu o możliwości zastosowania przyjętych w chorągwi kategorii podziału kosztów w książce finansowej, własnego wzoru planu finansowego lub rezygnacji z zatwierdzania go na poziomie chorągwi (p. 43),
 • uspójnienie z polityką rachunkowości wartości minimalnej (1500 zł) niskocennych składników majątkowych podlegających wpisowi do książki inwentarzowej (p. 81),
 • karta kwalifikacyjna uczestnika formy HALiZ innej niż wypoczynek powstała w dwóch wariantach: dla osób niepełnoletnich i pełnoletnich; została uzupełniona o zapisy „załącznika do karty kwalifikacyjnej” tak, aby można było rozdać uczestnikom jeden druk,
 • warunki uczestnictwa zostały uzupełnione o przykładowe zapisy (np. przykładowe regulaminy, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, przykładowa lista wyposażenia uczestnika, zapisy informujące o pracy systemem małych grup itp.); dane kadry ograniczono do danych kierownika formy i kadry wychowawczej sprawującej opiekę nad konkretnym dzieckiem; dodano pole na informacje o koszcie obozu i terminarzu wpłat,
 • z warunków uczestnictwa usunięto miejsce na dane uczestnika, a oświadczenie związane z zapoznaniem się z warunkami (dla rodziców/opiekunów prawnych/osób pełnoletnich) umieszczono w załączniku do karty kwalifikacyjnej w związku z tym „warunki” można przekazać w formie elektronicznej, a do dokumentacji obozowej należy załączyć jedynie egzemplarz „warunków” przekazany rodzicom uczestników,
 • raport przedobozowy uspójniono z zapisami Instrukcji HALiZ oraz arkuszem lokalizacji oraz przeniesiono do pliku excel, gdzie z ukrytej zakładki (należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na zakładkę „raport przedobozowy” i w okienku, które się pojawi wybrać opcję „odkryj”) można skopiować wiersz w formacie gotowym do zamieszczenia w arkuszu lokalizacji.

 

Dodatkowo w związku z licznymi zgłoszeniami sytuacji problemowych związanych z prawem do opieki na dzieckiem przez rodziców (pozbawienia lub ograniczenia praw) radca prawny rekomenduje zbieranie na kartach kwalifikacyjnych podpisów obojga rodziców. Poniżej interpretacja w tej sprawie:

W mojej ocenie wyjazd dziecka na obóz traktować należy jako sprawę istotną dotyczącą dziecka. Takie stanowisko prezentowane jest też w orzecznictwie – por. np. Postanowienie SR dla m. st. Warszawy w Warszawie VI Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 27 lutego 2015 r. – sprawa VI Nsm 765/13 czy też Postanowienie SR w Lublinie III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 19 sierpnia 2014 r. – sprawa III Nsm 289/14. Powyższe ma daleko idące konsekwencje, ponieważ o sprawach istotnych dla dziecka rodzice powinni decydować wspólnie. W takim przypadku wyjazd dziecka na wypoczynek powinien być zgodną decyzja jego rodziców. Problemu oczywiście nie ma wówczas, gdy oboje rodzice wyrażają zgodę na wyjazd, poprzez złożenie swoich podpisów pod kartą kwalifikacyjną. Stąd też już od dłuższego czasu prezentuję pogląd, zgodnie z którym optymalnie by było, gdyby na karcie kwalifikacyjnej podpisali się oboje rodzice. Tylko wówczas w sensie prawnym mamy bowiem do czynienia z dokumentem, który w sposób niebudzący wątpliwości potwierdza podjęcie przez rodziców dziecka zgodnej decyzji dotyczącej wypoczynku. Przy tej okazji zwracam uwagę na to, że oficjalnie obowiązująca karta kwalifikacyjna wypoczynku, stanowiąca załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, posługuje się liczbę mnogą, co zakłada konieczność złożenia podpisów przez rodziców dziecka, a nie jednego z nich.

Oczywiście może zdarzyć się tak, że karta podpisywana jest przez jednego z rodziców. W mojej ocenie w takiej sytuacji należy skontaktować się z tym rodzicem prosząc o wyjaśnienie przyczyn, dla których tylko on podpisał kartę. Jeśli przy tym niepodpisanie karty przez drugiego rodzica jest tylko wynikiem przeoczenia czy innych wypadków losowych (np. nieobecność w domu), to bezwzględnie należy w mojej ocenie dążyć do uzyskania podpisu drugiego z rodziców. Gdyby jednak okazało się, że brak podpisu drugiego rodzica jest konsekwencją okoliczności natury prawnej (ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica, jej pozbawienie czy zawieszenie), to wówczas, w mojej ocenie, należy dążyć do tego, by rodzic który złożył swój podpis na karcie kwalifikacyjnej, złożył dodatkowe pisemne oświadczenie o tym, że drugi rodzic pozbawiony jest władzy rodzicielskiej (ewentualnie jego władza rodzicielska jest zawieszona/ograniczona) i w związku z tym ten z rodziców, który sam podpisał kartę kwalifikacyjną, ma prawo samodzielnego decydowania o wypoczynku dziecka. W przypadku złożenia takiego oświadczenia, powołując się na par. 20 ust. 2 Statutu ZHP, a także art. 6 Kodeksu cywilnego, możemy w mojej ocenie zażądać od rodzica, który złożył ww. oświadczenie, dokumentów potwierdzających fakt pozbawienia/ograniczenia czy też zawieszenia władzy rodzicielskiej drugiego rodzica (powinien to być odpis orzeczenia sądu).

W mojej ocenie takie podejście do tematu – to jest albo dysponowanie kartą kwalifikacyjną podpisaną przez oboje rodziców albo dysponowanie kartą kwalifikacyjną podpisaną przez jednego rodzica, który składa dodatkowo oświadczenie, o którym mowa powyżej, dokumentując dodatkowo okoliczności związane z pozbawieniem/ograniczeniem czy też zawieszeniem władzy rodzicielskiej drugiego rodzica, rozwiązuje przedstawione problemy.

Udostępnij

About phm. Maciej Gralak

Administrator strony

View all posts by phm. Maciej Gralak →