Strategia Rozwoju Hufca ZHP Wrocław-Południe Na lata 2023-2027

 

 

 

Strategia Rozwoju

Hufca ZHP Wrocław-Południe

Na lata 2023-2027

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. WSTĘP

Strategia Rozwoju Hufca ZHP Wrocław-Południe tożsama jest ze Strategią Chorągwi Dolnośląskiej ZHP jak również z Misją ZHP.

MISJA ZHP Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

(por. § 3.1 Statutu ZHP)

 

W 2025 roku ZHP jest wiodącą organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży w Polsce, która dzięki sprawności swojego działania jest skuteczna wychowawczo i odpowiedzialna społecznie.

ZHP jest wspólnotą działającą w oparciu o jasno określone wartości, przekładające się na postawy widoczne w codziennym działaniu i traktowaniu drugiego człowieka.

Wszystkie nasze działania cechują się wysoką jakością, a ich nadrzędnym celem jest realizacja Misji ZHP.

 

WIZJA ZHP

2025

 1. CELE STRATEGICZNE ZHP (ZE STRATEGII ZHP 2025)

SKUTECZNI WYCHOWAWCZO

 1. Mamy wyrazistą i spójną tożsamość zbudowaną w oparciu o wspólne wartości harcerskie
  i wynikające z nich postawy.
 2. Nasi instruktorzy rozumieją i świadomie stosują harcerski system wychowawczy.
 3. Nasi drużynowi w każdym działaniu stosują harcerski system wychowawczy.
 4. W naszych drużynach stosujemy instrumenty metodyczne i formy pracy kształtujące każdą ze sfer rozwoju człowieka.

ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

 1. Służba jest nieodłączną zasadą harcerskiego wychowania i niezbędnym elementem programu.
 2. Stale, odważnie i odpowiedzialnie oddziałujemy na otoczenie.
 3. Kształtujemy i promujemy świadome postawy demokratyczne, obywatelskie i patriotyczne.

SPRAWNI W DZIAŁANIU

 1. Budujemy wspólnotę, powszechnie stosujemy system pracy z kadrą.
 2. W każdym działaniu kierujemy się wartościami zawartymi w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.
 3. Efektywnie gospodarujemy finansami i majątkiem ZHP dla wspierania realizacji Misji ZHP
 • WIZJA HUFCA ZHP WROCŁAW-POŁUDNIE2027

Hufiec ZHP Wrocław-Południe jest organizacją cieszącą się uznaniem i posiadającą dorobek wychowawczy. Działania organizowane przez Hufiec skupiają się na wychowaniu, w zgodzie z potrzebami środowisk oraz wytycznymi Związku Harcerstwa Polskiego. Hufiec posiada bohatera, który jest podstawą do pracy programowej drużyn i gromad.

 Hufiec Wrocław-Południe jest poważnym partnerem na arenie miejskich organizacji pozarządowych. Posiada ustabilizowaną sytuację finansową i gospodarczą. Hufiec posiada pozytywny wizerunek w mediach, swoją ofertą trafia tak do członków organizacji, jak i osób poza ZHP.

 W Hufcu działają zmotywowani instruktorzy, którzy są wspierani poprzez realizację Systemu Pracy z Kadrą w ZHP. Sprawnie działają zespoły instruktorskie wspierające system pracy z kadrą.
W drużynach kadra tworzy odpowiednie warunki, by drużynowi działali zgodnie z Metodą Harcerską i właściwą metodyką,
a wychowankowie mogli korzystać z atrakcyjnego programu dostosowanego do ich potrzeb.

 

 1. CEL STRATEGICZNY I: SKUTECZNI WYCHOWAWCZO
OBSZAR: WSPARCIE METODYCZNE I PROGRAMOWE
 
WIZJA OBSZARU Program w Hufcu jest realizowany w drużynach oraz szczepach, a propozycje programowe, w tym przedsięwzięcia organizowane przez Hufiec
i podległe mu zespoły, są atrakcyjne, odpowiadające na potrzeby wychowawcze, zgodne z metodą harcerską i odpowiednią metodyką.

CELE realizowane na poziomie Hufca:

 1. Wsparcie rozwoju kadry metodycznej i programowej poprzez:
  • Organizację form inspiracyjnych i wymiany doświadczeń.
  • Powołanie Zespołu Programowego
  • Organizację szkoleń przygotowujących do pełnienia funkcji oraz podnoszących kompetencje funkcyjnych.
  • Tworzenie i udostępnianie materiałów i publikacji.

 

 1. Praca z Bohaterem Hufca
  • Realizację Kampanii Bohater w Hufcu
  • Ujęcie elementów związanych z bohaterem w głównych przedsięwzięciach programowych Hufca.

 

 1. Podtrzymywanie tradycji oraz dalszy rozwój przedsięwzięć programowych Hufca poprzez m.in.:
  • Cykliczną organizację Regat Żeglarskich.
  • Organizację co 2 lata Zlotu Hufca.
  • Wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez środowiska Hufca.
  • Wdrażanie i realizację nowych propozycji programowych oraz działań programowych
   w zależności od potrzeb zgłaszanych przez środowiska hufcowe.
  • Stałe wsparcie dla specjalności funkcjonujących przez środowiska Hufca.

 

 

 1. CEL STRATEGICZNY II: ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE
OBSZAR: WIZERUNEK I WSPÓŁPRACA ZEWNĘTRZNA
 
WIZJA OBSZARU Hufiec utrzymuje stałe relacje z partnerami zewnętrznymi. Realizowana jest skuteczna promocja do wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Drużyny otrzymują odpowiednie wsparcie by odpowiednio promować swoje działania.

CELE realizowane na poziomie Hufca:

 1. Skuteczna promocja działań i przedsięwzięć Hufca poprzez:
  • Stworzenie zespołu i poprawa jakości pracy w zakresie promowania działań i przedsięwzięć
   z wykorzystaniem dostępnych mediów.
  • Promowanie walorów wychowawczych organizowanych działań i przedsięwzięć.
  • Kontynuowanie działań w zakresie właściwego stosowania identyfikacji wizualnej przyjętej w Hufcu, Chorągwi i ZHP.

 

 1. Skuteczne wspieranie środowisk w zakresie promowania działań i przedsięwzięć poprzez:
  • Stałą współpracę pomiędzy zespołem a środowiskami w Hufcu
  • Organizację form wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji.
  • Udzielanie wsparcia i promowanie przedsięwzięć środowisk z poziomu Hufca.

 

 1. Rozwój kontaktów i współpracy zewnętrznej poprzez:
  • Organizację działań we współpracy z samorządami, instytucjami i organizacjami na terenie działania Hufca
  • Reprezentowanie Hufca podczas działań i przedsięwzięć organizowanych przez samorządy, instytucje i organizacje na terenie działania Hufca.

 

 

 1. CEL STRATEGICZNY III: SPRAWNI W DZIAŁANIU
OBSZAR: PRACA Z KADRĄ I KSZTAŁCENIE
 
WIZJA OBSZARU Praca z kadrą realizowana jest zgodnie z potrzebami instruktorów oraz wytycznymi organizacyjnymi. Praca ZKK i KSI skupia się na właściwym przygotowaniu kadry do pełnienia funkcji oraz na współpracy z zespołami hufca, w celu utrzymania wysokiej jakości kształcenia i rozwoju instruktorskiego.

CELE realizowane na poziomie Hufca:

 1. Konsekwentne realizowanie Systemu Pracy z Kadrą w ZHP w Hufcu poprzez:
  • Powołanie Zespołu Kadry Kształcącej
  • Organizację kursów przewodnikowskich, form kształceniowych drużynowych.
  • Organizację form wymiany doświadczeń (w tym kształcenia) kadry hufca.
  • Stałą współpracę ZKK z Zespołem Programowym i z KSI w tym: wspieranie działań, motywowanie oraz weryfikacja poziomu wyszkolenia funkcyjnych szczepów i drużyn.
 2. Konsekwentne realizowanie Systemu Stopni Instruktorskich w Hufcu poprzez:
  • Dbałość o właściwy poziom prób przewodnikowskich
  • Organizacja warsztatów opiekunów prób przewodnikowskich
  • Udział HKSI w warsztatach organizowanych przez szczeble nadrzędne
  • Stałą współpracę z opiekunami prób m.in. poprzez organizację form wymiany doświadczeń.
OBSZAR: ORGANIZACJA
 
WIZJA

OBSZARU

Hufiec tworzy warunki do właściwego funkcjonowania środowisk, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi zasadami. Szefowie jednostek są odpowiednio przygotowane i wspierane w działaniu.

CELE realizowane na poziomie Hufca:

 1. Skuteczne wspieranie jednostek poprzez:
  • Stały kontakt i usprawnienie kanałów komunikacji pomiędzy Komendą Hufca a jednostkami
  • Stały nadzór i wsparcie działania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
  • Stały kontakt i nadzór nad organizacją HALiZ w środowiskach
  • Budowanie poczucia przynależności i odpowiedzialności za siedzibę Hufca – ośrodek Rancho.

 

 1. Budowanie relacji kadry instruktorskiej Hufca i jednostek poprzez:
  • Organizację zbiórek dla kadry Hufca
  • Organizację wspólnych wyjazdów dla kadry Hufca

 

 

OBSZAR: GOSPODARKA I FINANSE
 
WIZJA

OBSZARU

Hufiec posiada stabilną sytuację finansową, pozyskuje środki
na działania wychowawcze jak również na utrzymanie mienia. Majątek, w tym sprzęt jest właściwie wykorzystywany.

CELE realizowane na poziomie Hufca:

 1. Utrzymanie stabilności finansowej poprzez:
  • Stałe pozyskiwanie środków w oparciu o planowane działania Chorągwi i Hufca
  • Stały kontakt Komendy Hufca z jednostkami w zakresie pracy z podstawową składką członkowską.
  • Prowadzenie nadzoru i wsparcia przez Skarbnika Hufca nad rozliczaniem jednostek, w tym nad planowaniem przychodów oraz kosztów.
 2. Jawność i przejrzystość finansów Hufca poprzez:
  • Przejrzystą i czytelną dokumentację finansową.
  • Prowadzenie warsztatów szkoleń i finansowych
  • Prezentowanie zrealizowanych działań pod kątem finansowym.

 

 1. Skuteczny nadzór nad majątkiem Hufca:
  • Nadzorowanie i przeprowadzenie inwentaryzacji (co dwa lata)
  • Pozyskiwanie środków na modernizację majątku Hufca
Udostępnij