Kurs z egzaminem z podłączania butli gazowych. Uprawnienia G3

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzX8YKN4XXtxEhkfVY0sLLGtUQVlHRTZBNk1MN0JTNFoxWVc5Uk03NDkzUy4u

Kurs odbędzie się 25 maja 2022 i będzie trwać cały dzień i zakończy się egzaminem państwowym. Koszt kursu to 570 zł/os Aby kurs się odbył musi się zgłosić min. 15 os.

Tematyka szkolenia

TEMATYKA E

 • zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
 • z eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno–pomiarowych i montażowych,
 • zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy
 • instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, lub zagrożenia życia ,zdrowia i środowiska
TEMATYKA D

 • przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 • przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci
 • przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,
 • przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci
 • zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci
 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

 

Kurs z egzaminem SEP od podstaw. Uprawnienia G2

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzX8YKN4XXtxEhkfVY0sLLGtUMEdWOExBTEs5OTU4UDg4UjBIRVFZMUpIMS4u

Termin kursu będzie dokładnie sprecyzowany na dniach. Kurs będzie trwać cały dzień i zakończy się egzaminem państwowym. Koszt kursu 670 zł/os. Aby kurs się odbył musi się zgłosić min. 15 os.

 TEMATYKA

 • prawo energetyczne;
 • podstawowe obowiązki pracowników odpowiadających za eksploatację urządzeń;
 • przepisy BHP;
 • instrukcje eksploatacji urządzeń cieplno-mechanicznych;
 • zagrożenia przy obsłudze kotła;
 • obsługa sieci cieplnych;
 • obsługa turbin parowych;
 • obsługa pomp, wentylatorów oraz dmuchaw i sprężarek;
 • urządzenia do rozładunku, transportu i składowania paliw;
 • składowisko węgla;
 • rozładunek węgla;
 • charakterystyka prac  „bez polecenia”, „na polecenie” oraz „na polecenie pisemne”;
 • ogólne zasady przygotowania miejsca pracy;
 • organizacja prac wykonywanych przez firmy obce;
 • postępowanie z substancjami chemicznymi oraz ich mieszaninami;
 • organizacja oraz wyposażenie laboratorium chemicznego;
 • przechowywanie i zasady postępowania z substancjami toksycznymi;
 • bezpieczny pobór próbek wody i pary do  analizy chemicznej;
 • bezpieczny pobór próbek i wykonywanie analiz gazów.
Pozdrawiam
hm. Arkadiusz Rudolf
Z-ca Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
Udostępnij

About phm. Maciej Gralak

Administrator strony

View all posts by phm. Maciej Gralak →